Скаптопара. Законодателство и закононарушения

Доклад, изнесен от председателя на БАС на заседание на Гражданския съвет към ВСС, 31 май 2019 г.


Археологическият обект, станал известен като „Скаптопара“, е разположен до град Благоевград. Той е най-големият, разкриван по време на строителството на магистрали в България. Неговото проучване е финансирано от Агенция пътна инфраструктури (АПИ) със средства на Оперативна програма „Транспорт“ (ОПТ) и достига сумата от 3 101 866 лева. Впоследствие беше извършено преместване на две от античните сгради, които попадат под трасето на магистралата, за което бяха отпуснати още над 1 500 000 лева от бюджета на АПИ.

Понастоящем „Скаптопара“ е почти изцяло унищожена – древните останки са разглобени и струпани на купчина, със съвременни материали (бетон и арматурно желязо) се изграждат техни подобия, антична керамика, тухли и водопроводни тръби са пръснати навсякъде около обекта.

Състоянието на Скаптопара днес може да се опише като „Погром!“. Изхарчената огромна сума бюджетни и европейски средства, участието на държавни институции като Министерството на културата и Националния археологически институт към БАН, поставят редица въпроси, които ще бъдат изложени в настоящия доклад, най-важните от които са:

1. Съдържа ли законодателството, свързано с археологическото наследство текстове, които предпоставят и позволяват злоупотреба с публични средства?

2. Каква е системата за мониторинг и контрол върху археологическите проучвания, когато те са обект на обществени поръчки.

3. До каква степен стопанисването на археологическите обекти като обществено значим елемент (публична държавна собственост) отговаря на обществения интерес и съществува ли съответния регулационен механизъм.

Случаят „Скаптопара“ концентрира наболели обществени проблеми, най-същественият от които е унищожаването на българската историческа памет. В последните десет години Законът за културното наследство е променян над 20 пъти, факт, който ясно показва неговата неадекватност. В частта „Археологическо наследство“ са допуснати текстове, които противоречат на ратифицирани от България европейски конвенции и генерират корупционни практики. В тази връзка в заключителната част на доклада ще бъдат направени и конкретни предложения за промяна в законодателството, свързани с администрирането, мониторингът и стопанисването на културните паметници.


Изтегли пълния текст на доклада

Видео

Красимира Лука
"Случаят Скаптопара". Законодателство и закононарушения

Обсъждания

Презентация
Случаят Скаптопара. Законодателство и закононарушения

АКТ № 115/14.06.2019 г.
приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

ДЕКЛАРАЦИЯ Кръгла маса Скаптопара
ДЕКЛАРАЦИЯ Кръгла маса Скаптопара