Къснохалколитно селище Заминец

Праисторическото селище Заминец представлява типичен пример за селищна структура, подобни на която са били разпространени върху целия ѝбалкански полуостров във времето между 5000 и 4000 г.пр.Хр. Това селище, обаче, е съхранило свидетелства за инвазията на племената, идващи от изток, които унищожават Халколитната цивилизация на Балканите в края на петото хилядоветие пр.Хр.

Обектът е разположен на естествена скалиста височина, издължена в посока север – юг на 1,5 км западно от село Горна Кремена, община Мездра с надморско ниво 318 м. От север, запад и югозапад височината завършва с почти отвесни склонове, високи до 16 м, като тези на изток и югоизток са по-полегати. Отгоре е заравнена и образува елипсовидна тераса с лек наклон на североизток, с най-голяма дължина 70 м и най-голяма ширина 40 м.

Проучванията на Б. Николов през 1973 г. установяват наличие на три културни пласта с обща дебелина 0,80 м, отнасящи се към класическите етапи на култура Криводол-Сълкуца. В наши дни обектът е осеян с множество малки и големи иманярски изкопи, в чиито насипи откриваме богат керамичен и костен материал

Разкопките през 2003 г. бяха реализирани върху площ от 225 кв. м. с основна задача да бъдат добити допълнителни данни за вертикалната и хоризонтална стратиграфия на обекта. Работата беше разпределена в три сектора – северозападен, югозападен и североизточен. В северозападния сектор не беше открит културен пласт. В североизточния сектор беше изцяло пресят насипа на голяма иманярска яма с размери 3,2/1,2 м и около 2 м дълбочина. Западния профил на ямата показа наличието на един културен пласт с обща дебелина 0,6-0,8 м, лежащ върху стерилен пласт от сивокафява глина. В насипа на ямата бяха открити плосък костен амулет, четири кремъчни стрели, кремъчни стъргалки, пластини, пробои и голямо количество керамика характерна за т.нар. фаза Ребърково на култура Криводол. В разкопания сондаж северно от иманярския изкоп се попадна на голяма битова яма с елипсовидна форма, чието проучване ще продължи през следващата година. В югозападния сектор бяха разкрити шест погребения датиращи от българското средновековие. Скелетите са в положение изпънат по гръб с глава на запад и ръце покрай тялото или скръстени на таза. Гробни ями или съоръжения липсват. Единствената находка е наниз от 17 стъклени мъниста в гроб 6. Всички останали археологически материали са мазилки, кремъчни артефакти, животински кости и керамика от разрушените къснохалколитни културни пластовена праиисторическото селище.Публикации

Г. Ганецовски, И. Василев, К. Лука. Археологически проучвания на късохалколитното селище в м. “Заминец”, с. Горна Кремена, община Мездра. – Археологически открития и разкопки през 2003 г., София, 2004, 40-41.Галерия