Историческите забележителности в община Своге. Доклад 2017

© Красимира Лука 2017. Всички права запазени

Връзка с автораПРОЕКТ: Изработване на актуална база данни на обектите с културна и историческа стойност, разположени на територията на община Своге и реализиране на проекти, свързани с развитието на културния туризъм


На територията на община Своге са регистрирани официално 79 археологически обекта и 25 църкви – паметници на културата. Нито един от археологическите обекти не е изследван или описан подробно. В района никога не са извършвани археологически проучвания, а данните за археологическото наследство са безнадеждно остарели и неактуални. Въпреки това, откъслечната информация показва, че общината разполага с изключително богато културно наследство, чийто потенциал в посока развитие на културен туризъм е безспорен.

Главната цел на този проект е да създаде условия за реализирането на инициативи, насочени както към създаването на нови туристически маршрути и атракции, така и към проучване и популяризиране на историята и културата на община Своге.

Цели

 1. Да бъде актуализирана информацията за всички регистрирани на територията на общината култури и исторически паметници, включително:

  • Локализация (GPS координати) и достъпност.

  • Историческа принадлежност (епоха) и прецизна датировка.

  • Фото и топографско заснемане.

  • Статут, режим на ползване и държавни актове, касаещи паметника.

 2. Събраната информация да бъде обобщена и представена в дигитален и печатен вариант като базисна основа за разработването на проекти, свързани с развитието на културния туризъм на територията на общината.

 3. Да бъдат определени приоритетни културни паметници, подходящи за инициирането на археологически проучвания.

 4. Да бъдат реализирани археологически разкопки на атрактивни археологически обекти.

 5. Да бъде изработен Идеен проект / проекти за създаване на нови културно-исторически (природни и културни) маршрути на територията на общината.

 6. Да бъдат създадени печатни и рекламни материали (албуми, пътеводители и др.), представящи културното богатство на община Своге.

Първи етап

 1. Описание, документация и анализ за потенциално развитие на регистрираните паметници на културата на територията на община Своге.

 2. Обработка на събрания материал и изработването на Доклад по посочените по-горе показатели.

 3. Оценка на описаните паметници и изработване на идеен проект за социализация и адаптация на приоритетни обекти.

 4. Определяне на археологически обект, подходящ за провеждане на археологически проучвания.

Втори етап

 1. Изработване на матрица за проект (включваща стандартни показатели и изисквания) за финансиране от Европейските фондове.

 2. Изработване на дигитален (вкл. i-net) и печатен албум-справочник за културните паметници на територията на общината.

 3. Подготовка за археологически проучвания на пилотен археологически обект, включително i-net реклама, договорни отношения с туроператори и др.